Spår: Digitalisering för bättre projektering, byggande och förvaltning

13.00 Välkommen till eftermiddagens program
Moderator: Lars Lidén, partner Meta Fastighetsadministration

Lars är engagerad i BIM Alliance där han ansvarar för intressentgrupp fastighetsförvaltning samt   samordnar övriga intressentgrupper. Lars har mångårig erfarenhet och bred kompetens inom BIM och informationshantering, dels från tidigare anställning som utvecklingschef och chef för projektenheten på statliga Specialfastigheter, dels som strategisk rådgivare till olika fastighetsorganisationer.

Lars har medverkat i utvecklingen av CoClass, framtagandet av ”Nationella riktlinjer – livscykelinformation för byggd miljö” samt är initiativtagare till ramverket BIM i Staten.


Den nya industriella eran är digital, cirkulär och tar ansats i hållbara livsmiljöer

Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä

Tomas kommer att inleda eftermiddagen med en keynote om hans syn på hur utveckling i vår sektor sker. Föredraget “Den nya industriella eran är digital, cirkulär och tar ansats i hållbara livsmiljöer” sätter cirkulärt byggande, återbruk i byggsektorn, fokus på materialfrågan, digitalisering & spårbarhet och cirkulär arkitektur i ett sammanhang.

Tomas är chef för innovation och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä. Han har en gedigen erfarenhet som tidigare vice VD med ansvar för forskning och utveckling på Tyréns, VD för Nyréns Arkitektkontor samt en tidigare adjungerad professur i träbyggnadskonst vid Linnéuniversitetet i Växjö.


Vad säger kunden?

Andreas Persson, Familjebostäder Stockholm

Familjebostäder äger och förvaltar över 20 000 hyresrätter i Stockholm. Andreas är chef för expertstödsenheten och kommer att ge oss en inblick i hyresgästperspektivet och hur fastighetsägaren hanterar det.


Vad vill fastighetsägaren med sin digitala tvilling?

Fredrik Hörnsten, Hemsö och Nils Berglund, Vyer

Fastighetsbolaget Hemsö har de senaste åren gjort flera digitala satsningar för att effektivisera bolagets informationshantering. Digitala tvillingar gör det möjligt att strukturera stora mängder komplex data genom att bidra med en visuell kontext som gör det enkelt för medarbetare att ta till sig information. Styrkan ligger i ekosystemet där den spatiala databasen, tvillingens geografiska detaljer, binds samman med harmoniserad data från andra system. Det gör att man kan förändra arbetssättet för både teknisk- och ekonomiska förvaltning. Fredrik Hörnsten är CDO på Hemsö och Nils Berglund är vd för Vyer.


IFC – Trafikverket styr mot öppna format

Karin Anderson, Senior BIM-manager, Trafikverket

Trafikverket har tagit ett verksgemensamt inriktningsbeslut där IFC pekas ut som central standard för utbyte av data om den fysiska väg- och järnvägsanläggningen. Beslutet avser ISO-standarden SS-EN ISO 16739-1, Industry Foundation Classes (IFC), som öppet format för leveranser och utbyte av strukturerad anläggningsrelaterad data i syfte att få enhetliga informationsleveranser och på sikt maskinläsbara leveranskrav och automatiserad leveranskontroll.


14.30-15.00 Fika och utställning


Projektering med generativ design – vilka mervärden ges?

Pamela Nunez Wallgren, Jesper WallgrenFinch

Start-upen Finch 3D har utvecklat en mjukvara som genom AI och generativ design automatiserar repetitiva arbetsuppgifter för arkitekter. Pamela är vd för Finch 3D och hon kommer tillsammans med sin kollega Jesper att prata om vilka mervärden som kan nås genom projektering med generativ design.


Produktion – hur gör utmanarna?

Johan Adolfsson och Marcus Ödqvist, mod:group

Genom en fullt digitaliserad värdekedja, från idéstadie till förvaltning vill företaget mod:group inspirera till förändring.

Johan och Marcus kommer att presentera och inspirera till hur vi som bransch kan använda modellbaserat arbetssätt inom inventering, projektering, planering och produktion. Allt i syfte att reducera produktionstid och möjliggöra att vi investerar i rätt saker för de kommande hundra åren av vårt byggda bestånd

De kommer att utgå från sitt pågående ROT-projekt i blåklassade bostadshuset Tegelslagaren 12 från 1936. Hur använder man en fastighetsövergripande process och metodik som, med hjälp av digitala hjälpmedel och modell, på ett konkret sätt kan minimera tid och kostnad för fastighetsägaren?


Hur når vi förändring?

Paneldiskussion på temat ett utvecklat arbetssätt med Daniel Söderlindh, Trafikverket; Pamela Nunez Wallgren, Finch; Andreas Persson, Familjebostäder Stockholm och Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance.

Hållbarhetsfrågorna är drivkraften men hur ska vi arbeta för att åstadkomma en förändring? Vi avslutar eftermiddagen med en paneldiskussion kring hållbarhet, kravställning och arbetssätt.


16.00 Mingel AI Arena. Slut cirka 17.30


Program och tider kan ändras. Se program för förmiddagen i plenum.